برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان کارگاه سفال ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه
مکان برگزاری مجموعه کارگاه ها
عنوان کارگاه نقاشی روی سفال
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه
مکان برگزاری مجموعه کارگاه ها
عنوان انسان طبیعت طراحی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه و دوشنبه
عنوان کارگاه کاشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری چهارشنبه
مکان برگزاری مجموعه کارگاه ها