مهدی عباس محمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۹۰شیمی محضدانشگاه ارومیه
کارشناسی ارشد۱۳۹۲فیتوشیمیدانشگاه شهید بهشتی
دکتری۱۳۹۷فیتوشیمیدانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیات علمیپیمانیتمام وقت

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

  شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ مطالعه مطالعه حضور در آزمایشگاه مرکزی حضور در آزمایشگاه مرکزی - -
۱۰-۱۲ جلسه با دانشجویان تحصیلا تکمیلی حضور در آزمایشگاه مرکزی
فارماکوگنوزی پایه
آزمایشگاه شیمی عمومی 1
- -
۱۲-۱۴ جلسه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی
فارماکوگنوزی پایه
شیمی محاسباتی و طراحی دارو
حضور در آزمایشگاه مرکزی - -
۱۴-۱۶ حضور در آزمایشگاه مرکزی
شیمی عمومی 1
شیمی عمومی 1
جلسه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی - -
۱۶-۱۸ حضور در آزمایشگاه مرکزی
جلسه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی
جلسه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی
مطالعه - -
۱۸-۲۰
شیمی محاسباتی و طراحی دارو
جداسازی و خالص‌سازی ترکیبات طبیعی
مطالعه مطالعه - -