مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Evaluation of the Sedative Effect of the Phytochemicals from Hyoscyamus Genus Using the Molecular Docking and QSAR Analysesپیمان پیران کاشانی,مهدی عباس محمدی,زینب طلوعیدهمین کنگره ملی گیاهان دارویی2023-07-12 - 2023-07-13
۲Phytochemical Analysis on the Ethyl Acetate Extract of the Leaves of Hyoscyamus Senecionisپیمان پیران کاشانی,زینب طلوعی,مهدی عباس محمدیدهمین کنگره ملی گیاهان دارویی2023-07-12 - 2023-07-13
۳Bioassay-guided isolation of antioxidant constituents from the methanol extract of Artemisia oliveriana BungeAMIRHOSEIN FIROUZI,حسین بتولیدهمین کنگره ملی گیاهان دارویی2023-07-12 - 2023-07-13
۴Dereplication of antimalarial constituents of Artemisia oliveriana Bunge using molecular networking and molecular docking analysesAMIRHOSEIN FIROUZI,حسین بتولیهمایش ملی شیمی داروئی و فیتوشیمی2023-06-27 - 2023-06-28
۵Comparative Study of Phytochemical Screening and Biological Activity of Polar and Non-polar Extracts of Anthemis lorestanica from IranElaheh Rhimzadeh,نهمین کنگره ملی گیاهان دارویی2022-06-15 - 2022-06-16
۶Study of Phenol and Flavonoid Contents and Biological Activity from Aerial Parts of Hydro-alcoholic Extract of Anthemis lorestanicaElaheh Rhimzadeh,نهمین کنگره ملی گیاهان دارویی2022-06-15 - 2022-06-16
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.