برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان تمرین پژوهش
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری جمعه از ساعت 8 تا 10
عنوان سمینار (فیتوشیمی)
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری جمعه از ساعت 8 تا 10
عنوان شیمی عمومی 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان شیمی عمومی 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان شیمی محاسباتی و طراحی دارو
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه از ساعت 18 تا 20
عنوان شیمی محاسباتی و طراحی دارو
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 12 تا 14
عنوان فارماکوگنوزی پایه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 12 تا 14
عنوان فارماکوگنوزی پایه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 10 تا 12
عنوان جداسازی و خالص‌سازی ترکیبات طبیعی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 18 تا 20
عنوان آزمایشگاه شیمی عمومی 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 10 تا 12