مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تهیه و بررسی مبدل پیزوالکتریک بر پایه نانوسیم های PVDFمحمد مهدی ابوالحسنی,حسنا سلیمانیمهندسی و مدیریت انرژی1401/11/09
۲Preparation and Evaluation of Piezoelectric Nanogenerators Based on PVDF Nanowiresمحمد مهدی ابوالحسنی,حسنا سلیمانیWebsite of the Scientific Journal of "Energy Engineering and Management" (EEM), University of Kashan1401/11/09
۳تهیه و بررسی مبدل پیزوالکتریک بر پایه نانوسیم های PVDFمحمد مهدی ابوالحسنی,حسنا سلیمانیمهندسی و مدیریت انرژی1401/11/09
۴تهیه و بررسی مبدل پیزوالکتریک بر پایه نانوسیم های PVDFمحمد مهدی ابوالحسنی,حسنا سلیمانیمهندسی و مدیریت انرژی1401/11/09
۵PVDF Composite Fibers for Wireless Fall-Alert Detectionسارا عظیمی,عباس جان قمصری,امیر حسین جعفری,محمد تقی رعیتی,الهام نوری,عزت رفیعی,یگانه داوود بیگی,نرگس یعقوبی نیا,حمید عبدی,محمد مهدی ابوالحسنیMaterials Today Communications2023-12-20
۶PVDF Composite Fibers for Wireless Fall-Alert Detectionسارا عظیمی,عباس جان قمصری,امیر حسین جعفری,محمد تقی رعیتی,الهام نوری,عزت رفیعی,یگانه داوود بیگی,نرگس یعقوبی نیا,حمید عبدی,محمد مهدی ابوالحسنیMaterials Today Communications2023-12-20
۷Recent Progress in the Use of Perovskites for Electrochemical, Photoelectrochemical, and Photovoltaic–Electrochemical CO 2 Reductionمینا احمدی کاشانی,محمود زنده دل,luigi schirone,محمد مهدی ابوالحسنی,نرگس یعقوبی نیاEnergies2023-11-17
۸Recent Progress in the Use of Perovskites for Electrochemical, Photoelectrochemical, and Photovoltaic–Electrochemical CO2 Reductionمینا احمدی کاشانی,محمود زنده دل,لوئیجی شیرونه,محمد مهدی ابوالحسنی,نرگس یعقوبی نیاEnergies2023-11-17
۹Recent Progress in the Use of Perovskites for Electrochemical, Photoelectrochemical, and Photovoltaic–Electrochemical CO2 Reductionمینا احمدی کاشانی,محمود زنده دل,لوئیجی شیرونه,محمد مهدی ابوالحسنی,نرگس یعقوبی نیاEnergies2023-11-17
۱۰The Effect of Electrospinning Parameters on Piezoelectric PVDF-TrFE Nanofibers: Experimental and Simulation Studyمهدی پوربافرانی,سارا عظیمی,نرگس یعقوبی نیا,محمود زنده دل,محمد مهدی ابوالحسنیEnergies2022-12-21
۱۱The Effect of Electrospinning Parameters on Piezoelectric PVDF-TrFE Nanofibers: Experimental and Simulation Studyمهدی پوربافرانی,سارا عظیمی,نرگس یعقوبی نیا,محمود زنده دل,محمد مهدی ابوالحسنیEnergies2022-12-21
۱۲The Effect of Electrospinning Parameters on Piezoelectric PVDF-TrFE Nanofibers: Experimental and Simulation Studyمهدی پوربافرانی,سارا عظیمی,نرگس یعقوبی نیا,محمود زنده دل,محمد مهدی ابوالحسنیEnergies2022-12-21
۱۳The Effect of Electrospinning Parameters on Piezoelectric PVDF-TrFE Nanofibers: Experimental and Simulation Studyمهدی پوربافرانی,سارا عظیمی,نرگس یعقوبی نیا,محمود زنده دل,محمد مهدی ابوالحسنیEnergies2022-12-21
۱۴The Effect of Electrospinning Parameters on Piezoelectric PVDF-TrFE Nanofibers: Experimental and Simulation Studyمهدی پوربافرانی,سارا عظیمی,نرگس یعقوبی نیا,محمود زنده دل,محمد مهدی ابوالحسنیEnergies2022-12-21
۱۵The Effect of Electrospinning Parameters on Piezoelectric PVDF-TrFE Nanofibers: Experimental and Simulation Studyمهدی پوربافرانی,سارا عظیمی,نرگس یعقوبی نیا,محمود زنده دل,محمد مهدی ابوالحسنیEnergies2022-12-21
۱۶Towards new generation of electrode-free conductive cement composites utilizing nano carbon blackعلیرضا ابوالحسنی,علیرضا پاچناری,سیدمحمد رضویان,محمد مهدی ابوالحسنیCONSTR BUILD MATER2022-03-14
۱۷Investigation of an Abnormal α Polymorph Formation in Miscible PVDF Nanocomposite Blend Using Kinetics of Crystallizationمحمد مهدی ابوالحسنی-محسن اشجاری-سارا عظیمی-حسین فشندیMACROMOL CHEM PHYS2016-2-01
۱۸Enhanced ferroelectric properties of electrospun poly(vinylidene fluoride) nanofibers by adjusting processing parametersمحمد مهدی ابوالحسنی-سارا عظیمی-حسین فشندی RSC ADV 2015-8-01
۱۹Effects of dynamic vulcanization on the kinetics of isothermal crystallization in a miscible polymeric blendمحمد مهدی ابوالحسنیNEW J CHEM2015-8-01
۲۰Interplay of Liquid-liquid and Solid-liquid Phase Separation Mechanisms in Porosity and Polymorphism Evolution Within Poly(vinylidene fluoride) Nanofibersحسین فشندی-اطهر یگانه-محمد مهدی ابوالحسنیFIBER POLYM2015-7-01
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.