انتخاب و اولویت بندی گونههای گیاهی مناسب جهت بازسازی معدن مس سونگون با استفاده AHP-ELECTRE از روش تصمیم گیری چند معیاره

نویسندگانمحمد علی فرجودی آهنگری - احمد ادیب - عباس آقاجانی بزازی
همایشاولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۲
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه ازاد اسلامی واحد سوادکوه
شماره صفحات۱-۱۲
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی
چکیده مقاله

وسعت زمینهای تحت تاثیر فعالیتهای معدنکاری بهویژه محلهای انباشت باطله، روز به روز افزایش مییابد. در نتیجه هر روز ضرورت اجرای
احیای معادن نیز بیشتر احساس میشود. جهت بازسازی معدن، به منظور هر نوع استفاده بعدی از زمینهای تحت تاثیر و حفاظت از محیط زیست
منطقه، انتخاب و کاشت گونههای گیاهی یکی از مراحل مهم بازسازی است. در این تحقیق، انتخاب گونه گیاهی مناسب برای بازسازی معدن مس
سونگون با هدف حفظ محیطزیست انجام شده است. برای این کار ابتدا گونههای مناسب بر اساس عوامل اصلی، شامل نوع استفاده مجدد از
زمینهای استخراج شده، شرایط اقلیمی منطقه و خصوصیات خاک منطقه انتخاب شدند و سپس گونههای انتخاب شده، براساس عوامل موضعی و
وزندهی (AHP) با کمک پرسشنامههایی که توسط افراد خبره تکمیل گردیدند، با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره تحلیل سلسله مراتبی
اولویت بندی شدند. براین اساس گونههای درختی اقاقیا، افرا، غان، پیرو، سماق و اوجا برای خاکهای ELECTRE و در نهایت با کمک روش
اسیدی منطقه و گونههای گردو، زبان گنجشک و انجیر برای خاک قلیایی و خنثی منطقه به ترتیب اولویت پیشنهاد شدند.

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: بازسازی معادن - انتخاب گونه درختی - روشهای تصمیم گیری چند معیاره - روش تحلیل سلسله مراتبی - روش Electre