مطالعه متغیرهای سینتیکی اثرگذار در تولید محصولات سفید کننده ویسکوز به منظور حفظ کیفیت و افزایش طول عمر محصول

نویسندگانعلی غلامی - مهشید گلستانه- محمدسعید صانعی
نشریهنشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه کاشان
شماره صفحات۱۵۱-۱۵۸
شماره سریال۴
شماره مجلد۳۸
ضریب تاثیر (IF)3.5
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۲۰۲۰-۰۷-۱۲
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهSCOPUS

چکیده مقاله

سدیم لوریل اتر سولفات سورفکتانتی است که به عنوان عامل ویسکوز کننده در مایع سفید کننده بکار می رود. اما در برخی
محیط ھای شیمیایی خاص، غلظت این سورفکتانت نسبت به زمان کاھش می یابد. این کاھش غلظت باعث تغییر خواص شیمیایی و
فیزیکی محصول می شود. در این تحقیق با در نظر گرفتن تمام متغیرھای اثرگذار بر روی سرعت تجزیه سدیم لوریل اتر سولفات از
جمله دما، زمان، غلظت سدیم لوریل اتر سولفات، سدیم ھیدروکسید و سدیم ھیپوکلریت، میزان تجزیه سدیم لوریل اتر سولفات با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و تیتراسیون دو فازی بدست آمد و با کمک روابط سینتیکی، ثابت سرعت و مرتبه واکنش تجزیه محاسبه گردید. نتایج نشان داد که سرعت تجزیه سدیم لوریل اتر سولفات نسبت به غلظت سدیم ھیدروکسید و سدیم ھیپوکلریت از درجه اول است. از طرفی سرعت تجزیه سدیم لوریل اتر سولفات نسبت به غلظت خودش نیز از درجه اول است. سپس 20  و 47 درجه سانتیگراد بدست آمد. این نتایج می تواند در انتخاب ، ثابت سرعت تجزیه سدیم لوریل اتر سولفات در سه دمای مختلف شرایطی که منجر به افزایش طول عمر محصول می شود و ھم چنین تعیین تاریخ انقضای محصول سفید کننده بکار رود.

متن کامل مقاله

tags: سدیم لوریل اتر سولفات ، تجزیه سورفکتانت ، ثابت سرعت ، مرتبه ی واکنش ، تیتراسیون دوفازی ، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا