برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان شیمی عمومی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ها ساعت 1700 و چهارشنبه ها شاعت 1700
مکان برگزاری به صورت مجازی در سیستم LMS دانشگاه
منابع

- شیمی عمومی 2 مورتیمر ترجمه علی پورجوادی

- شیمی عمومی 2 ترجمه دکتر صادقی

- شیمی عمومی 2 نوشته مسترتون

طرح درس

درس فوق در روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت 1700 ارائه میشود

عنوان آشنایی با صنایع شیمیایی ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه ها ساعت 1400 و دوشنبه ها ساعت 1100
مکان برگزاری به صورت مجازی در سیستم LMS دانشگاه
منابع

- شیمی صنعتی نوشته دکتر عظیمی- انتشارات دانشگاه تهران

- منابع مختلف 

عنوان آزمایشگاه شیمی تجزیه ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ها ساعت 1400
مکان برگزاری به صورت مجازی در سیستم LMS دانشگاه
منابع

- جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 تهیه و تنظیم از دکتر علی غلامی - بهار 88

فایل پیوست اول Analytical Laboratory I.pdf
عنوان روشهای نوین در شیمی تجزیه دستگاهی
مقطع تحصیلی دکترای تخصصی
زمان برگزاری دوشنبه ها ساعت 1700 و سه شنبه ها ساعت 1700
مکان برگزاری به صورت مجازی در سیستم LMS دانشگاه
فایل پیوست اول Sar'fasl PH.D.pdf
عنوان آزمایشگاه شیمی تجزیه مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری سیستم LMS
عنوان اسپکتروسکوپی اتمی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 10 الی 12 و دوشنبه 14 الی 16
مکان برگزاری سیستم LMS
عنوان روشهای جداسازی در شیمی تجزیه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ها ساعت 16 الی 18
مکان برگزاری سیستم LMS
عنوان شیمی عمومی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 10-12 و سه‌شنبه ساعت 18-20
عنوان روش‌های جداسازی در شیمی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 16-18
عنوان آشنایی با صنایع شیمیایی ایران
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه‌شنبه ساعت 10-12 و چهارشنبه ساعت 8-10
عنوان روش‌های نوین در آنالیز دستگاهی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 16-18 و دوشنبه ساعت 10-12
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری شنبه
عنوان شیمی تجزیه ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 8-10 و سه‌شنبه ساعت 10-12
مکان برگزاری کلاس 107
عنوان اسپکتروسکوپی تجزیه‌ای
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 10-12 و سه‌شنبه ساعت 14-16
مکان برگزاری کلاس 107
عنوان شیمی تجزیه مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 14-16 و چهارشنبه ساعت 8-10
مکان برگزاری کلاس 7 م.ش
عنوان روش‌های جداسازی تجزیه‌ای
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ساعت 16-18
مکان برگزاری کلاس 108
عنوان تجزیه نمونه‌های حقیقی معدنی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه ساعت 10-12
عنوان شیمی تجزیه ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 8-10
مکان برگزاری دانشگاه کاشان
عنوان روشهای مدرن در تجزیه دستگاهی
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 16-18
مکان برگزاری دانشگاه کاشان
عنوان تجزیه مقادیر بسیار کم
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری چهارشنبه ساعت 8-10
عنوان روشهای جداسازی در شیمی تجزیه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 12-14
عنوان شیمی تجزیه مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 16-18
مکان برگزاری ساختمان حسابی
عنوان شیمی تجزیه ۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه و سه شنبه ساعت 14-16
عنوان اسپکتروسکوپی اتمی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 18-20 و چهارشنبه ساعت 8-10