امیرحسین مدنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸زبان و ادبیات فارسیدانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد۱۳۸۱زبان و ادبیات فارسیدانشگاه علامه طباطبایی تهران
دکتری۱۳۹۱زبان و ادبیات فارسیدانشگاه یزد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشاناستادیار گروه زبان و ادبیات فارسیرسمی آزمایشیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

۱. معاون آموزشی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه کاشان. (۱۳۹۳- ۱۳۹۷)

۲. مدیر ارتباطات فرهنگی دانشگاه کاشان. (۱۳۹۷- ۱۳۹۸)

۳. رئیس مرکز کاشان شناسی دانشگاه کاشان. (۱۳۹۸-      )

۴. مدیر مسئول مجله علمی کاشان شناسی. (۱۳۹۸-       )

۱. استاد نمونه آموزشی گروه زبان و ادبیات فارسی. (۱۳۹۴)

۲. استاد نمونه آموزشی گروه زبان و ادبیات فارسی. (۱۳۹۷)

۳. استاد نمونه پژوهشی دانشکده زبان و ادبیات فارسی. (۱۳۹۸)

۱. دستور زبان فارسی.

۲. مقدمات زبانشناسی.

۳. تحقیق در متون نظم فارسی.

۴. عرفان و تصوف.

۵. روش تحقیق.

۶. پیشگامان نظم فارسی.

۷. مثنوی های عطار.

۸. جریان شناسی نثر فارسی.

۱. رئیس مرکز کاشان شناسی دانشگاه کاشان.

۲. مدیر مسئول علمی کاشان شناسی دانشگاه کاشان.

۱. تاریخ تصوف و عرفان.

۲. دستور زبان فارسی.

۳. نقد ادبی.

۴. دستور زبان تخصصی فارسی.

سوابق پژوهشی

۱. کارگاه گزارش نویسی.

۲. کارگاه روش تدریس.

۳. کارگاه درست نویسی.

۴. کارگاه نگارش و ویرایش.

۵. سمینار حافظ و آموزه های او برای انسان معاصر.

۶. سمینار مولوی و دنیای جدید.

۱. مجله علمی کاشان شناسی دانشگاه کاشان.

برنامه کاری هفتگی