امیرحسین مدنی

برنامه آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-  1402

 

 

دانشکده: ادبیات و زبان های خارجی                                    گروه آموزشی: زبان و ادبیات فارسی

نام و نام خانوادگی: امیرحسین مدنی                    تلفن داخلی:  55912725- 031

        ساعت

ایام هفته

8- 9.30

9.30- 11

11- 12.30

14- 15.30

15.30- 17

شنبه

پیشگامان نظم فارسی  

حضور با هماهنگی قبلی

حضور با هماهنگی قبلی

یکشنبه

 کارگاه ویرایش

(ارشد)

حضور (شورای دانشکده)

حضور (امور اجرایی)

نثر معاصر ایران (ارشد)

مقدّمات زبانشناسی  

دوشنبه

دستور زبان فارسی (1)

حضور (مشاوره دانشجویی)

تطّور نثر فارسی

(ارشد)

جلسه شورای پژوهشی دانشگاه

سه شنبه

حضور (امور اجرایی)

حضور (مشاوره دانشجویی)

 تحقیق در متون نظم (دکتری)

حضور (مشاوره دانشجویی)

چهارشنبه

حضور (با هماهنگی قبلی)

حضور (با هماهنگی قبلی)

                                                                                                                                   

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸زبان و ادبیات فارسیدانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد۱۳۸۱زبان و ادبیات فارسیدانشگاه علامه طباطبایی تهران
دکتری۱۳۹۱زبان و ادبیات فارسیدانشگاه یزد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشاناستادیار گروه زبان و ادبیات فارسیرسمی آزمایشیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

۱. معاون آموزشی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه کاشان. (۱۳۹۳- ۱۳۹۷)

۲. مدیر ارتباطات فرهنگی دانشگاه کاشان. (۱۳۹۷- ۱۳۹۸)

۳. رئیس مرکز کاشان شناسی دانشگاه کاشان. (۱۳۹۸-  ۱۴۰۱    )

۴. مدیر مسئول مجله علمی کاشان شناسی. (۱۳۹۸-   ۱۴۰۱    )

۱. استاد نمونه آموزشی گروه زبان و ادبیات فارسی. (۱۳۹۴)

۲. استاد نمونه آموزشی گروه زبان و ادبیات فارسی. (۱۳۹۷)

۳. استاد نمونه پژوهشی دانشکده زبان و ادبیات فارسی. (۱۳۹۸)

۴. استاد نمونه پژوهشی دانشکده ادبیات و  زبانهای خارجی (۱۴۰۰)

۱. دستور زبان فارسی.

۲. مقدمات زبانشناسی.

۳. تحقیق در متون نظم فارسی.

۴. عرفان و تصوف.

۵. روش تحقیق.

۶. پیشگامان نظم فارسی.

۷. مثنوی های عطار.

۸. جریان شناسی نثر فارسی.

۱. رئیس مرکز کاشان شناسی دانشگاه کاشان.

۲. مدیر مسئول علمی کاشان شناسی دانشگاه کاشان.

۳. معاون آموزشی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی.

۴. معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی.

۱. تاریخ تصوف و عرفان.

۲. دستور زبان فارسی.

۳. نقد ادبی.

۴. دستور زبان تخصصی فارسی.

سوابق پژوهشی

۱. کارگاه گزارش نویسی.

۲. کارگاه روش تدریس.

۳. کارگاه درست نویسی.

۴. کارگاه نگارش و ویرایش.

۵. سمینار حافظ و آموزه های او برای انسان معاصر.

۶. سمینار مولوی و دنیای جدید.

۱. مجله علمی کاشان شناسی دانشگاه کاشان.