کتب

ترجمه: 1397 «نانوذرات طلا از گذشته تا امروز» نویسنده: «والریوولیانی» مترجم: مهسا محمدزاده - محسن اشجاری -
 نشر بید
157 صفحه

تالیف: 1387 نانوامولسیون‌ها و پلیمریزاسیون امولسیونی، نویسندگان: علیرضا مهدویان، مهدی عبدالهی، محسن اشجاری  نشر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران - 312 صفحه

تالیف 1384-  درآمدی بر نانوفناوری خشک، نویسندگان: محمدنورمحمدی، عباس خاکسار، محسن اشجاری، علی ماهوش محمدی، مینا نقابی، مرضیه زارع - نشر آراسته- 121 صفحه

 

فصل کتاب انگلیسی (ناشر John Wiley & Sons, Inc) 2015

M Ashjari, Delivery of Molecules and Genes/Small Interfering RNA into Stem Cells by Nanoengineering Stem Cell Nanoengineering, 223, 2015.