بهرام جزی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
عضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

ساعات حضور

 

۱۰-۸

۱۲-۱۰

 

۴-۲

۶-۴

۸-۶

شنبه

*رفع اشکال و مشاوره*

*موضوعات ویژه ۱*

* ارشد و دکترا *

 

*****

الکترودینامیک پلاسمای نا   تعادلی

(دکترا)

*****

یکشنبه

*رفع اشکال و مشاوره*

الکترودینامیک پلاسمای نا   تعادلی

(دکترا)

 

*رفع اشکال و مشاوره*

*موضوعات ویژه ۱*

* ارشد و دکترا *

*****

دوشنبه

کارگاه الکتروتکنیک

***************

 

*رفع اشکال و مشاوره*

*رفع اشکال و مشاوره*

سیستم های تشخیص پلاسما

سه شنبه

*رفع اشکال و مشاوره*

*رفع اشکال و مشاوره*

 

*****

سیستم های تشخیص پلاسما

کارگاه الکتروتکنیک

چهار شنبه

********

*رفع اشکال و مشاوره*

 

آزمایشگاه الکترونیک ۱

آزمایشگاه الکترونیک ۱

*****