ناهنجاری رَد میدان اسکالر در نظریه الکترودینامیک کوانتمی دوسیته ۲ بُعدی

نویسندگانمرضیه اکبری احمد محمودی و احسان باورساد
همایشکنفرانس فیزیک ریاضی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۲ دی ۱۳۹۸
محل برگزاری همایشقم
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه کاشان
شماره صفحات۱۳۷-۱۴۰
نوع ارائهپوستر
سطح همایشملی
چکیده مقاله

در این مقاله، چشمداشتی خلأ ورودی تانسور انرژی-تکانه میدان اسکالر مختلط جفت شده به یک میدان الکتریکی یکنواخت زمینه در فضازمان دوسیته 2 بُعدی محاسبه شده است. برای بهسازی مقدارهای چشمداشتی، بسط پادجمله ها را تا مرتبه دو بی دررو ساخته ایم و نشان داده ایم که عبارت هایی متناهی برای مولفه های تانسور انرژی-تکانه به دست می آید. ما مقدار ناهنجاری رَد تانسور انرژی-تکانه را محاسبه کرده ایم که دقیقا سازگار است با مقداری که پیش از این برای ناهنجاری رَد میدان اسکالر در فضازمان دوسیته 2 بُعدی به دست آمده است.

لینک ثابت مقاله

فایل چکیده مقاله

کلید واژه ها: میدان اسکالر، الکترودینامیک کوانتمی، فضازمان دوسیته، بهسازی بی دررو، ناهنجاری رَد