اثر پسزنی گرانشی تولید زوج شوینگر در یک میدان الکتریکی قوی درفضا-زمان دوسیته

نویسندگاناحسان باورساد-ناربه مارگسیان
نشریهمجله پژوهش سیستمهای بس ذره ای
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه کاشان
شماره صفحات۱-۱۰
شماره سریال۱
شماره مجلد۹
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۳۹۷-۳۱-۰۶
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهISC
چکیده مقاله

در این مقاله، یک میدان اسکالر جرمدار و باردار در یک میدان الکتریکی یکنواخت قوی زمینه در یک فضازمان دوسیته با بُعد دلخواه درنظر گرفته شده است. با استفاده از ضریبهای بوگولیوبف، تانسور شبه کلاسیک انرژی-تکانه زوجهای شوینگر تولید شده را در حد میدان الکتریکی قوی به دست می آوریم. ما نشان داده ایم که رَد تانسور شبه کلاسیک انرژی-تکانه صفر میشود. ما یافته ایم که مولفه های غیرصفر تانسور شبه کلاسیک انرژی-تکانه با افزایش میدان الکتریکی به صورت توانی افزایش پیدا میکنند. نتیجه های ما برای تانسور شبه کلاسیک انرژی-تکانه برای بحث درباره اثر پسزنی گرانشی تولید زوج شوینگر مهم هستند. ما نشان داده ایم که ثابت هابل واپاشی میکند و مقیاس زمان برای واپاشی آن با افزایش میدان الکتریکی به صورت توانی کاهش می یابد.

لینک ثابت مقاله

متن کامل مقاله

کلید واژه ها: میدان اسکالر، فضا-زمان دوسیته، اثر شوینگر، تانسور شبه کلاسیک انرژی-تکانه، پسزنی گرانشی