حسن دقیق

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۵۹ریاضیدانشگاه کاشان
کارشناسی ارشد۱۳۶۷ریاضیدانشگاه تربیت مدرس
دکتری۱۳۷۶ریاضیدانشگاه مک گیل

سوابق اجرایی

 • معاون آموزشی دانشگاه کاشان 1369  - 1367
 •  معاون اداری و مالی دانشگاه کاشان  1379- 1377
 •  رئیس دانشگاه کاشان 1386-1381  
 • معاون مدیر کل بورس دانشجویان خارج 1381-1380
 • عضو کمیته بورس وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 1382- 1380
 • عضو کمیته ارزشیابی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 1386 تا کنون 
 • مدیر گروه ریاضی ، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان 1387 تا 
 • دبیر کنفرانس ریاضی شیمی – 1388
 • دبیر چهاردهمین دوره مسابقات دانشجویی ریاضی کشور - 1389
 • معاون مالی و اداری دانشگاه کاشان 1395 تا 1396
 • رئیس دانشکده علوم ریاضی- 1397-
 1. استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سال های 86، 87، 88 و 90
 2. استاد نمونه پژوهشی دانشگاه کاشان در سال 

جبر 1و2و3 – آنالیز 1و2- نظریه اعداد-  توپولوژی عمومی – رمزنگاری

جبر پیشرفته- هندسه منیفلد- نظریه جبری اعداد – جبر جابجایی- نظریه جبری رمزنگاری - حساب روی خمهای بیضوی

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰------
۱۰-۱۲------
۱۲-۱۴------
۱۴-۱۶
رمزنگاری 1
الگوریتم و محاسبه
رمزنگاری 1
الگوریتم و محاسبه
--
۱۶-۱۸------
۱۸-۲۰------