برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان رمزنگاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ودوشنبه 9:30 الی 11:00
مکان برگزاری سامانه ال ام اس (مجازی)
عنوان زبان تخصصی (علوم کامپیوتر)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنه 18:30 الی 20:00
مکان برگزاری سامانه ال ام اس (مجازی)
عنوان نظریه مقدماتی اعداد
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه 16 الی 18
مکان برگزاری مجازی
فایل پیوست اول نظریه اعداد دقیق.pdf
عنوان نظریه تحلیلی اعداد
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یک شنبه وسه شنبه 18:30
مکان برگزاری مجازی
عنوان زبان تخصصی ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 18 الی 20
فایل پیوست اول en.pdf
فایل پیوست دوم english for math.pdf
عنوان زبان تخصصی علوم کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 16 الی 18
منابع

Special English for the students of computer

By: Manoovhehr Haghani

انتشارات سمت

(هم اکنون (23 الی 27 اسفند 98)  در نمایشگاه کتاب دانشکده علوم با تخفیف عرضه می گردد.)

عنوان رمزنگاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 8 الی 10 و سه شنبه 16 الی 18
منابع

An introduction to mathematical cryptography

By: Jeffrey Hoffstein

Jill Pipher

Joseph H. Silverman

عنوان نظریه مقدماتی اعداد
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه و سه شنبه 12 الی 14
فایل پیوست اول number theory.pdf
عنوان نظریه جبری اعداد
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه و سه شنبه ساعت 16 الی 18
منابع

algebraic number theory stewart

فایل پیوست اول number fields.pdf
عنوان مباحثی در جبر
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه 18 الی 20
عنوان زبان تخصصی ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 18 الی 20
مکان برگزاری کلاس 5
فایل پیوست اول english for math.pdf
عنوان حساب روی خم های بیضوی
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه ساعت 14 الی 16
مکان برگزاری شنبه کلاس 6 دوشنبه کلاس 3
عنوان زبان تخصصی علوم کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 16 الی 18
مکان برگزاری کلاس 3
منابع

Oxford English for Computing

فایل پیوست اول english for omputer science.pdf
عنوان رمزنگاری۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه ساعت 14تا 16 دوشنبه ساعت 16 تا 18
عنوان نظریه مقدماتی اعداد
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه و سه شنبه 8 تا 10
مکان برگزاری یکشنبه 8 تا 10 کلاس 15 سه شنبه 8 تا 10 کلاس 5
منابع

نظریه اعداد

فایل پیوست اول نظریه اعداد.pdf
عنوان رمزنگاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 10 تا 12 دوشنبه ساعت 18 تا 20
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ساعت 14 تا 16
عنوان الگوریتم و محاسبه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 10 تا 12 سه شنبه ساعت 10 تا 12
عنوان نظریه مقدماتی اعداد
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و سه شنبه ساعت ۱۶-۱۴
فایل پیوست اول fasle0.pdf
عنوان نظریه جبری اعداد
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۲-۱۰
عنوان ریاضی عمومی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه ساعت ۱۰-۸
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت ۱۲
عنوان حساب روی خم‌های بیضوی
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه و دوشنبه ساعت ۱۰-۸
عنوان نظریه مقدماتی اعداد
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت ۱۶-۱۴ و یکشنبه ساعت ۲۰-۱۸
عنوان مباحث ویژه ۱
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری دوشنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۰-۸
عنوان فلسفه علم ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ساعت ۸
عنوان پروژه کارشناسی ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان حساب روی خم‌های بیضوی
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه ساعت ۱۲-۱۰
عنوان رمزنگاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت ۱۸-۱۶ و سه‌شنبه ساعت ۱۶-۱۴
عنوان مباحث ویژه ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکششنبه ساعت ۱۸-۱۶ و سه‌شنبه ساعت ۱۰-۸
عنوان مباحث ویژه۲
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه ساعت ۱۸-۱۶ و سه‌شنبه ساعت ۱۰-۸
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد