برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان رمزنگاری 1
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان رمزنگاری 1
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان الگوریتم و محاسبه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان الگوریتم و محاسبه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 14 تا 16
عنوان حساب روی خم های بیضوی
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه ساعت 15:30 الی 17:30
مکان برگزاری کلاس 1
فایل پیوست اول elliptic curves_washingtone.pdf
فایل پیوست دوم The arithmetic of elliptic curves2_Silverman.pdf
عنوان زبان تخصصی(ریاضی)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 12 الی 14
مکان برگزاری کلاس 7
فایل پیوست اول english for math.pdf
فایل پیوست دوم english for math- selected readings.pdf
عنوان زبان تخصصی(علوم کامپیوتر)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 12 الی 14
مکان برگزاری کلاس 7
فایل پیوست اول Englishcs-text.pdf
فایل پیوست دوم Englishcs-words-grammar.pdf
فایل پیوست سوم Justin Zobel (auth.) - Writing for Computer Science-Springer-Verlag London (2014).pdf
عنوان حساب روی خم های بیضوی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه ساعت 15:30 الی 17:30
مکان برگزاری کلاس 1
فایل پیوست اول elliptic curves_washingtone.pdf
فایل پیوست دوم The arithmetic of elliptic curves2_Silverman.pdf
عنوان رمزنگاری ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه و سه شنبه ساعت 8 الی 10
مکان برگزاری کلاس 1
فایل پیوست اول جزوه اول رمزنگاری.pdf
عنوان رمزنگاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه و سه شنبه ساعت 8 الی 10
مکان برگزاری کلاس 1
منابع

جزوه پنجم رمزنگاری

فایل پیوست اول جزوه اول رمزنگاری.pdf
فایل پیوست دوم رمزنگاری جزوه 2.pdf
فایل پیوست سوم رمزنگاری جزوه 4.pdf
عنوان مباحث ویژه ۲
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه و سه شنبه ساعت 11 الی 12:30
فایل پیوست اول quadratic and cubic twists.pdf
فایل پیوست دوم elliptic curves ian connell.pdf
فایل پیوست سوم The arithmetic of elliptic curves_Silverman.pdf
عنوان نظریه حلقه و میدان
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه و سه شنبه ساعت 8 الی 9:30
فایل پیوست اول حلقه و میدان بخش اول.pdf
فایل پیوست دوم fasle0.pdf
عنوان ریاضی عمومی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه ساعت 9:30 الی 11
فایل پیوست اول سر فصل درس ریاضی عمومی 1.docx
فایل پیوست دوم جزوه ریاضی 1.pdf
عنوان زبان تخصصی (علوم کامپیوتر)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنه 18:30 الی 20:00
مکان برگزاری سامانه ال ام اس (مجازی)
عنوان رمزنگاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ودوشنبه 9:30 الی 11:00
مکان برگزاری سامانه ال ام اس (مجازی)
عنوان نظریه تحلیلی اعداد
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یک شنبه وسه شنبه 18:30
مکان برگزاری مجازی
عنوان نظریه مقدماتی اعداد
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه 16 الی 18
مکان برگزاری مجازی
فایل پیوست اول نظریه اعداد دقیق.pdf
عنوان رمزنگاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 8 الی 10 و سه شنبه 16 الی 18
منابع

An introduction to mathematical cryptography

By: Jeffrey Hoffstein

Jill Pipher

Joseph H. Silverman

عنوان زبان تخصصی علوم کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 16 الی 18
منابع

Special English for the students of computer

By: Manoovhehr Haghani

انتشارات سمت

(هم اکنون (23 الی 27 اسفند 98)  در نمایشگاه کتاب دانشکده علوم با تخفیف عرضه می گردد.)

عنوان زبان تخصصی ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 18 الی 20
فایل پیوست اول en.pdf
فایل پیوست دوم english for math.pdf
عنوان نظریه مقدماتی اعداد
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه و سه شنبه 12 الی 14
فایل پیوست اول number theory.pdf
عنوان مباحثی در جبر
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه 18 الی 20
عنوان نظریه جبری اعداد
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه و سه شنبه ساعت 16 الی 18
منابع

algebraic number theory stewart

فایل پیوست اول number fields.pdf
عنوان زبان تخصصی علوم کامپیوتر
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 16 الی 18
مکان برگزاری کلاس 3
منابع

Oxford English for Computing

فایل پیوست اول english for omputer science.pdf
عنوان حساب روی خم های بیضوی
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه ساعت 14 الی 16
مکان برگزاری شنبه کلاس 6 دوشنبه کلاس 3
عنوان زبان تخصصی ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 18 الی 20
مکان برگزاری کلاس 5
فایل پیوست اول english for math.pdf
عنوان نظریه مقدماتی اعداد
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه و سه شنبه 8 تا 10
مکان برگزاری یکشنبه 8 تا 10 کلاس 15 سه شنبه 8 تا 10 کلاس 5
منابع

نظریه اعداد

فایل پیوست اول نظریه اعداد.pdf
عنوان رمزنگاری۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه ساعت 14تا 16 دوشنبه ساعت 16 تا 18
عنوان الگوریتم و محاسبه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 10 تا 12 سه شنبه ساعت 10 تا 12
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ساعت 14 تا 16
عنوان رمزنگاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 10 تا 12 دوشنبه ساعت 18 تا 20
عنوان نظریه جبری اعداد
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۲-۱۰
عنوان نظریه مقدماتی اعداد
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و سه شنبه ساعت ۱۶-۱۴
فایل پیوست اول fasle0.pdf
عنوان ریاضی عمومی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه ساعت ۱۰-۸
عنوان حساب روی خم‌های بیضوی
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه و دوشنبه ساعت ۱۰-۸
عنوان زبان تخصصی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت ۱۲
عنوان مباحث ویژه ۱
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری دوشنبه و سه‌شنبه ساعت ۱۰-۸
عنوان نظریه مقدماتی اعداد
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت ۱۶-۱۴ و یکشنبه ساعت ۲۰-۱۸
عنوان حساب روی خم‌های بیضوی
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه ساعت ۱۲-۱۰
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان پروژه کارشناسی ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان فلسفه علم ریاضی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه ساعت ۸
عنوان مباحث ویژه ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکششنبه ساعت ۱۸-۱۶ و سه‌شنبه ساعت ۱۰-۸
عنوان رمزنگاری
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت ۱۸-۱۶ و سه‌شنبه ساعت ۱۶-۱۴
عنوان مباحث ویژه۲
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه ساعت ۱۸-۱۶ و سه‌شنبه ساعت ۱۰-۸
عنوان سمینار
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد