ابراهیم امیدوار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴مهندسی منابع طبیعیدانشگاه یزد
کارشناسی ارشد۱۳۸۷مهندسی آبخیزداریدانشگاه مازندران
دکتری۱۳۹۳علوم و مهندسی آبخیزداری- فرسایش و رسوبدانشگاه مازندران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت۵

سوابق پژوهشی