زمینه های آموزشی

- مدل سازی فرسایش آبی و انتقال رسوب

- حرکت های توده ای (حساسیت پذیری، خطر و ریسک زمین لغزش، مورفومتری زمین لغزش)

- ارزیابی سازندهای زمین شناسی با تاکید بر تولید رواناب و رسوب

- مورفومتری حوزه های آبخیز