پایان نامه ها

عنوان پایان­نامه کارشناسی ارشد: بررسی اثرات سدهای اصلاحی روی خصوصیات ژئومرفولوژیکی آبراهه­ ها (مطالعه موردی حوزه آبخیز چهل چشمه فارس)

عنوان رساله دکتری: شبیه‌سازی توزیعی رواناب، فرسایش و انتقال رسوب با استفاده از حل عددی تقریب موج سینماتیک جریان