تأثیرپذیری تولید رواناب از پوشش گیاهی در کرت های آزمایشگاهی

نویسندگانزینب حاجی زاده ادینه وند,ابراهیم امیدوار,هدی قاسمیه
همایشهفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی)
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۳-۰۲-۲۷ - ۲۰۲۳-۰۲-۲۸
محل برگزاری همایش1 - جیرفت
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه جیرفت / انجمن آبخیزداری ایران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

پوشش گیاهی یکی از عوامل مهم در کاهش میزان رواناب به واسطه ربایش قطرات باران توسط تاج پوشش و کاهش انرژی جنبشی آن شده که این امر نشان دهنده نقش بالای پوشش¬ گیاهی در حفاظت خاک است. این پژوهش با هدف بررسی نقش پوشش گیاهی در مهار میزان رواناب با استفاده از شبیه¬ساز باران انجام شده است. در این پژوهش از سه سطح پوشش گیاهی (35، 65 و 90 درصد) و یک تیمار شاهد (بدون پوشش) در سه تکرار تحت بارندگی با شدت 90 میلی¬متر بر ساعت طی مدت زمان 70 دقیقه استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده با افزایش سطح پوشش از صفر به 35 درصد، 65 درصد و 90 درصد، رواناب به طور متوسط به ترتیب 91/42، 73/45 و 89/62 درصد کاهش یافت. همچنین ضریب رواناب به ترتیب 40، 41 و 72 درصد کاهش یافته است. نتایج حاصل از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه نیز نشان داد که مقادیر حجم رواناب در تیمار شاهد با تیمارهای مختلف پوشش گیاهی دارای اختلاف معنی¬داری در سطح یک درصد هستند.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: حفاظت خاک، مدیریت فرسایش، ضریب رواناب