لانه موریانه الگویی برای ساختار فضاهای امن و پناهگاهی

نویسندگانزهرا شریف طهرانی _ حمیدرضا فرشچی
همایشدومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
تاریخ برگزاری همایش۱۹ و۲۰ _۱۲ _۱۳۹۶
نوع همایشسخنرانی
سطح همایشداخلی