غلامحسین فتح تبار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶ریاضی محضخوارزمی تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۸ریاضی محضصنعتی شریف
دکتری۱۳۸۹ریاضی محض-نظریه جبری گرافکاشان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیات علمیقطعیتمام وقت۱۶

سوابق اجرایی

مدیر گروه ریاضی محض از سال 1391 الی 1393

دبیر اجرایی پنجمین کنفرانس علمی «ترکیبیات جبری و نظریه گراف»

کارشناسی: ریاضی عمومی- مبانی ریاضی- مبانی جبر- مباحثی در جبر- مبانی ماتریسها و جبرخطی- جبرخطی- نظریه گراف و کاربردها- معادلات دیفرانسیل- ریاضی مهندسی

کارشناسی ارشد و دکتری: نظریه گراف- نظریه جبری گراف- ضرب گرافها- آنالیز ترکیبی- ریاضی مهندسی پیشرفته

سوابق پژوهشی

عضو کمیته‌ی اجرایی اولین کنفرانس نظریه محاسباتی اعداد و کاربردهای آن (آذر 93)

عضو کمیته‌ی علمی دومین  کنفرانس جبر محاسباتی،  نظریه محاسباتی اعداد و کاربردهای آن

 

دبیر اجرایی پنجمین کنفرانس ترکیبیات جبری و نظریه گراف (تیر 91)

دبیر علمی چهارمین کنفرانس جبر محاسباتی، نظریه محاسباتی اعداد و کاربردها

عضو هیات تحریریه IJMC , MIR