غلامحسین فتح تبار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶ریاضی محضخوارزمی تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۸ریاضی محضصنعتی شریف
دکتری۱۳۸۹ریاضی محض-نظریه جبری گرافکاشان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشانهیات علمیقطعیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

مدیر گروه ریاضی محض از سال 1391 الی 1393

دبیر اجرایی پنجمین کنفرانس علمی «ترکیبیات جبری و نظریه گراف»

کارشناسی: ریاضی عمومی- مبانی ریاضی- مبانی جبر- مباحثی در جبر- مبانی ماتریسها و جبرخطی- جبرخطی- نظریه گراف و کاربردها- معادلات دیفرانسیل- ریاضی مهندسی

کارشناسی ارشد و دکتری: نظریه گراف- نظریه جبری گراف- ضرب گرافها- آنالیز ترکیبی- ریاضی مهندسی پیشرفته

سوابق پژوهشی

عضو کمیته‌ی اجرایی اولین کنفرانس نظریه محاسباتی اعداد و کاربردهای آن (آذر 93)

دبیر اجرایی پنجمین کنفرانس ترکیبیات جبری و نظریه گراف (تیر 91)

عضو هیات تحریریه IJMC , MIR

برنامه کاری هفتگی

شنبه:9.30 الی 11 و 18.30 - 17 ریاضی1

یکشنبه: 17-۱5.30 نظریه جبری گراف و 16.30- 15   ریاضی مقدماتی

دوشنبه:9.30 الی 11 و 18.30 - 17 ریاضی1

سه شنبه:17-۱5.30 نظریه جبری گراف و 16.30- 15   ریاضی مقدماتی

چهارشنبه:۱۴-9   قرار با دانشجویان دکتری