برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان ریاضی عمومی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه-سه شنبه 20-18
مکان برگزاری ال ام اس
عنوان مباحث ویژه
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری شنبه-دوشنبه 14-18
مکان برگزاری ال ام اس