مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Permutation decoding for binary codes from some regular graphs and designsغلامحسین فتح تبار فیروزجائی,نرجس مقدسی ریسه,رضا کهکشانیThird Seminar on Algebra and its Applications2014-8-12
۲Codes from some classes of graphs and their line graphsنرجس مقدسی ریسه,غلامحسین فتح تبار فیروزجائی,رضا کهکشانی23-th Iranian Algebra Seminar2013-11-21
۳The eigenvalues of signed graphs and its cheromatic numberسعید اکبری,سیده الهام قاسمیان,غلامحسین فتح تبار فیروزجائی17-th workshop on graph theory2017-9-17
۴Separating sets and Laplacian eigenvalues of graphsسعید الکبری,سیده الهام قاسمیان,غلامحسین فتح تبار فیروزجائینهمین کنفرانس نظریه گراف و ترکیبیات جبری ایران2017-2-22
۵گراف های دوبخشی علامت دار با دو مقدار ویژه متمایزسیده الهام قاسمیان,غلامحسین فتح تبار فیروزجائیAIMC47چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران2016-8-28
۶On the summation of absolute value of the eigenvalues of signed graphsسیده الهام قاسمیان,غلامحسین فتح تبار فیروزجائیThe Second Conference on Computational Group Theory, Computational Number Theory and Applications,2015-9-12
۷Ordering oriented bicyclic graphs with fixed diameterفاطمه تقوایی ارانی,غلامحسین فتح تبار فیروزجائیThe First Conference on Computational Group Theory, Computational Number Theory and Applications2015-9-12
۸Some Lower Bounds for Summation of Absolute Value of Skew-Eigenvalues of some Graphsسیده الهام قاسمیان,فاطمه تقوایی ارانی,غلامحسین فتح تبار فیروزجائیThe First Conference on Computational Group Theory, Computational Number Theory and Applications2014-12-17
۹On the Signless Laplacian Spectral Moment of Graphsفاطمه تقوایی ارانی,غلامحسین فتح تبار فیروزجائیThe First Conference on Computational Group Theory, Computational Number Theory and Applications,2014-12-17
۱۰نسخه راسی قضیه وینرزهرا پوردکان,غلامحسین فتح تبار فیروزجائیهفتمین کنفرانس و کارگاه ریاضی-شیمی2014-12-17
۱۱On Q-spectral moments of unicyclic graphsحمید رضا الهی,رامین نصیری,احمد غلامی,غلامحسین فتح تبار فیروزجائیهفتمین کنفرانس و کارگاه ریاضی-شیمی2014-12-17
۱۲The power graph of ℤ_n with at most two main signless Laplacian eigenvaluesمهرنوش جاورسینه,غلامحسین فتح تبار فیروزجائیهفتمین کنفرانس و کارگاه ریاضی-شیمی2014-12-17
۱۳Skew-eigenvalues of Cartesian and lexicographic products of graphsفاطمه تقوایی ارانی,غلامحسین فتح تبار فیروزجائیهفتمین کنفرانس و کارگاه ریاضی-شیمی2014-12-17
۱۴Computing the Energy of Two Types of DendrimersG. H. Fath-TabarMATH/CHEM/COMP 20112011
۱۵On the Symmetry of (3,6)-Fullerene,G. H. Fath-TabarMATH/CHEM/COMP 20112011
۱۶The Spectral Moments of (3,6)-FullereneG. H. Fath-Tabar7th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR-VII)2011
۱۷Estrada Index of (5,6) and (4,6)-FullerenesG. H. Fath-Tabar7th Nanoscience and Nanotechnol- ogy Conference (NanoTR-VII)2011
۱۸The Estrada Index of Some FullerenesG. H. Fath-TabarMATH/CHEM/COMP 20102010
۱۹The Number of ClosedWalks of Some In nite Class of FullerenesG. H. Fath-TabarMATH/CHEM/COMP 20102010
۲۰The PI-Idex of Some Nano StructuresG. H. Fath-TabarMATH/CHEM/COMP 20102010
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.