فاطمه پناهی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداریدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۴مهندسی منابع طبیعی-بیابانزداییدانشگاه تهران
دکتری۱۳۹۱مهندسی منابع طبیعی- بیابانزداییدانشگاه تهران

ساعات حضور

 

برنامه آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نام و نام خانوادگی: فاطمه پناهی                                                      گروه آموزشی: بیابان زدایی

دانشکده: منابع طبیعی و علوم زمین                                                               تلفن داخلی: ۳۲۴۴

۸-۹:۳۰

۹:۳۰-۱۱

۱۱-۱۲:۳۰

۱۴-۱۵:۳۰

۱۵:۳۰-۱۷

۱۷-۱۸:۳۰

شنبه

تحقیق و پژوهش

مدیریت خاک در مناطق خشک

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

یکشنبه

تحقیق و پژوهش

بیابانزایی و روشهای کنترل آن

مراجعه دانشجویی با هماهنگی قبلی در دانشکده یا از طریق lms و Skype

(رساله دکتری)

مراجعه دانشجویی با هماهنگی قبلی در دانشکده یا از طریق lms و Skype

(پایان نامه کارشناسی ارشد)

مراجعه دانشجویی با هماهنگی قبلی در دانشکده یا از طریق lms و Skype

(رساله دکتری)

تحقیق و پژوهش

دوشنبه

مراجعه دانشجویی با هماهنگی قبلی در دانشکده یا از طریق lms و Skype

(رساله دکتری)

طبقه بندی و ارزیابی بیابانزایی

مراجعه دانشجویی با هماهنگی قبلی در دانشکده یا از طریق lms و Skype

(پایان نامه کارشناسی ارشد)

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

سه شنبه

تحقیق و پژوهش

تغییرات اقلیمی و مدیریت خشکسالی

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

چهارشنبه

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش

fpanahi@kashanu.ac.ir