فاطمه پناهی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۹۱مهندسی منابع طبیعی-بیابانزداییتهران