بررسی نقش خشکسالی بر وضعیت آب زیرزمینی دشت کاشان در حوزه آبخیز دریاچه نمک

نویسندگانمهدیه افشاری نیا,محمد شمس آبادی,فاطمه پناهی,مریم قربانی اقدم,ملیحه غبرائی
همایشسومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
تاریخ برگزاری همایش۲۰۲۳-۰۵-۲۳ - ۲۰۲۳-۰۵-۲۳
محل برگزاری همایش1 - ساری
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

خالصه بر اثر خشکسالی آب رودها کم م یشود و امکان دارد رودهای دائمی به رود فصل ی ی ا موقتی تبدیل شود که در نتیجه با حفر چاههای بیشتر و به رهبرداری بیش از حد از آبهای زیرزمینی، سطح سفرههای آب زی رزمینی افت پ یدا م یکند . لذا پژوهش حاضر در نظر دارد؛ نقش خشکسالیها بر وضعیت آب زیرزمینی دشت کاشان در حوزۀ آبخیز دریاچه نمک را بررسی نماید. بهطوریکه، به منظور بررسی منابع آب موجود در حوزه، اطالعات و آمار آب زیرمینی حوزه از آب منطقه ای استان اصفهان دریافت شد. همچنین آمار مربوط به چاههای پ یزومتر محدوده تا سال 1397 نیز دری افت گردید که بر اساس آن یک حلقه چاه پ یزومتر نیز در شمال شرق حوزه و در داخل پارسل آبخوان واقع شده است و دو چاه پ یزومتر نیز در فاصله نزدیک از مرز حوزه قرار داشت. به منظور ارزیابی رابطۀ خشکسالی با ارتفاع آب زیرزمینی از دادههای چاههای پ یزومتری دشت کاشان و نمودارهای سطح آب و شاخص خشکسالی SPI استفاده گردید . براساس نتایج به دست آمده، از ابتدای دورۀ آماری مورد مطالعه تاسال ،1380 شاخص بارش استاندارد شده )SPI )و شاخص آب زیرزمی نی )GRI )رابطۀ مستقیمی با هم داشتند، اما از سال 1380 به بعد، علیرغم وضعیت بهتر بارندگی، سطح آب زیرزمین ی در وضعیت مطلوب قرار ندارد. همچنین، با توجه به نتایج هر دو نوع خشکسالی هواشناسی و آب زیرزمینی در منطقه حاکم است. بهطور ی که خشکسالی هواشناسی خود را به صورت مکرر و با نوسان تقریباً سینوسی نشان داده است ولی خشکسالی آب زیرزمینی روند افزایشی داشته و با گذشت زمان تشدید میشود. بدین ترتیب الزم است بر میزان برداشت و تخلیه منابع آب زیرزمینی نظارت کاف ی انجام گیرد تا منطقۀ مورد مطالعه با بحران چشمگیری مواجه نشود.

کلید واژه ها: کلمات کلیدی: ا فت سطح آبخوان، چاه پیزومتر، مناطق خشک، منابع آب، SPI