محمد قنبری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۶شیمی آلیشهید بهشتی
دکترای تخصصی۱۳۹۰شیمی آلیدانشگاه هایدلبرگ (فرصت مطالعاتی)
دکترای تخصصی۱۳۹۱شیمی آلیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه کاشاناستادیاررسمی آزمایشیتمام وقت۶

سوابق اجرایی

استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در سالهای 1396

مقطع کارشناسی:             شیمی عمومی 1، شیمی آلی 1، 2 و 3، سنتز مواد آلی، شیمی دارویی، زبان تخصصی شیمی، آزمایشگاه شیمی آلی 1 و 2

مقطع کارشناسی ارشد:      شیمی آلی پیشرقته، شیمی دارویی پیشرقته، روش های سنتز مواد آلی

سوابق پژوهشی

برگزاری دو دوره کارگاه ChemOffice

عضو کمیته تامین تجهیزات و مواد شیمیایی انجمن شیمی ایران

ساعات حضور