برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان شیمی آلی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 12-14 و سه شنبه 8-10
مکان برگزاری آنلاین
عنوان شیمی دارویی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه و چهرشنبه 8-10
مکان برگزاری آنلاین
عنوان زبان تخصصی شیمی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 16-18
مکان برگزاری آنلاین
عنوان آز شیمی آلی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 16-18
مکان برگزاری آنلاین