مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱سنتز تک ظرف و دوست دار محیط زیست مشتقات 2-آمینو3-سیانوپیریدین تحت تابش امواج فراصوت با استفاده از نانوکاتالیزگر جدید SBA-15@ADMPT/HPAساناز مرادی,محمد قنبری,ندا ملاکریمی دستجردیهشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست2017-9-6
۲تهیه و شناسایی یک نانو کاتالیزگر جدید هتروپلی¬اسید ولز-داوسون بر پایه نانوذره¬های مغناطیسی Fe3O4 و کاربرد آن در سنتز مشتق¬های 1،4-دی¬هیدرو¬پیریدینساناز مرادی,محمد قنبریهشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست2017-9-6
۳Gold- catalyzed one pot synthesis of novel Benzoquinone derivatives from Furan- Yneمحمد قنبری,سامان احمدیبیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران2017-9-2
۴One-pot multicomponent synthesis of multisubstituted pyridines using SBA-15@triazine/HPA as efficient and recyclable catalystمحمد قنبری,سامان احمدی,ندا ملاکریمی دستجردیبیست و پنجمین سمینار شیمی آلی ایران2017-9-2
۵تهیه نانو کاتالیست جدید SBA-15@Triazine/H5PW10V2O40 و کاربرد آن در سنتز تک ظرف پیریدین¬های پر استخلاف تحت امواج ریز موجمحمد قنبری,سعید یزدان ستا,ندا ملاکریمی دستجردیدومین سمینار شیمی کاربردی ایران2017-8-27
۶A Direct Palladium-Catalyzed Route for the Synthesis of Benzo[a]carbazoles: Synthesis and Photophysical Properties of Diverse Benzo[a]carbazolesمحمد قنبری,ندا ملاکریمی دستجردیهجدهمین کنگره شیمی ایران2015-8-30
۷Synthesis, Characterization, and Photoluminescent Properties of Novel Europium Complexes: Effect of the Ligand Structure on the Emission Quantum Yieldمحمد قنبری,سارا کریمی بهزاد,مصطفی محمد پور امینیهجدهمین کنگره شیمی ایران2015-8-30
۸Triazine-functionalized Magnetite Nanoparticles as a Highly Selective Sorbent for Determination of Palladium and Gold Ions in Environmental Samplesمحمد قنبری,سارا کریمی بهزاد,مصطفی محمد پور امینیهجدهمین کنگره شیمی ایران2015-8-30
۹New Polymer Materials as a Novel Superadsorbent for Removal of PAHs from Aqueous Solutionsمحمد قنبری,شکوه اکبری قره تپههفتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست2015-8-26
۱۰A Novel Sorbent for Adsorption and Determination of Cr(VI) in Environmental Samplesمحمد قنبری,سارا کریمی بهزاد,مصطفی محمد پور امینیهفتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست2015-8-26
۱۱Aqueous Adsorption of Persistent Aromatic Pollutant by Modified Graphene Oxide Nanocompositeمحمد قنبری,سارا کریمی بهزاد,مصطفی محمد پور امینیهفتمین سمینار شیمی و محیط زیست2015-8-26
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.