برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مکانیک مواد مرکب
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشکده فنی مهندسی
عنوان مقاومت مصالح ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشکده فنی مهندسی
عنوان خزش خستگی و شکست
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشکده فنی مهندسی
عنوان کامپوزیت پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشکده فنی مهندسی
عنوان مکانیک شکست
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
مکان برگزاری دانشکده فنی مهندسی
عنوان کامپوزیت پیشرفته
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
مکان برگزاری دانشکده فنی مهندسی
عنوان آزمایشگاه مقاومت مصالح
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان آزمایشگاه مقاومت مصالح
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول Final_ExpLab_911003.docx
عنوان تحلیل تجربی تنش
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشکده فنی مهندسی
عنوان مکانیک محیط پیوسته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشکده فنی و مهندسی
عنوان مقاومت مصالح ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشکده فنی مهندسی