برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مقاومت مصالح 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان مکانیک محیط پیوسته 1
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان مکانیک محیط پیوسته 1
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه از ساعت 18 تا 20
عنوان آز مقاومت مصالح
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان خزش خستگی و شکست
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 18 تا 20
عنوان خزش خستگی و شکست
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 18 تا 20
عنوان خزش خستگی و شکست
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 18 تا 20
عنوان خزش خستگی و شکست
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 18 تا 20
عنوان مکانیک محیط پیوسته 1
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان مکانیک محیط پیوسته 1
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 16 تا 18
عنوان مقاومت مصالح 1
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه از ساعت 8 تا 10
عنوان مکانیک مواد مرکب
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشکده فنی مهندسی
عنوان آزمایشگاه مقاومت مصالح
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان کامپوزیت پیشرفته
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
مکان برگزاری دانشکده فنی مهندسی
عنوان مکانیک شکست
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
مکان برگزاری دانشکده فنی مهندسی
عنوان کامپوزیت پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشکده فنی مهندسی
عنوان خزش خستگی و شکست
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشکده فنی مهندسی
عنوان مقاومت مصالح ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشکده فنی مهندسی
عنوان مقاومت مصالح ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشکده فنی مهندسی
عنوان مکانیک محیط پیوسته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشکده فنی و مهندسی
عنوان تحلیل تجربی تنش
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشکده فنی مهندسی
عنوان آزمایشگاه مقاومت مصالح
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول Final_ExpLab_911003.docx