ثبت اختراع

  1. قاسمی، احمدرضا- محمدی، هادی و مشهدی، مهدی "دستگاه سنجش فرکانس طبیعی تیرهای فلزی و کامپوزیتی" 1388.
  2. قاسمی، احمدرضا- طاهرزاده، مهدی و باقرصاد، رسول " طراحی و ساخت دستگاه بارگذاری حرارتی سیکلی بر روی صفحات کامپوزیتی" 1389.