حامد حبیب زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۴زبان وادبیات انگلیسیعلامه طباطبایی
کارشناسی ارشد۱۳۷۸زبان وادبیات انگلیسیتهران
دکترای تخصصی۱۳۹۴زبان وادبیات انگلیسیتهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه کاشانعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه زبان وادبیات انگلیسی

نظریه های ادبی (دکتری)،

نقد ادبی، نمایشنامه نویسان معاصر، داستان کوتاه و بلند، ادبیات اروپا، ترجمه داستان، نگارش خلاق، شعر معاصر (کارشناسی ارشد)،

نقد ادبی، رمان، داستان کوتاه، شعر انگلیسی، متون برگزیده نثر ادبی، سیری در تاریخ و ادبیات انگلیسی، مکتب های ادبی، فنون و صناعات ادبی، گفت و شنود و .... (کارشناسی)