تحلیل تماس اصطکاکی فروروی یک فرورونده صلب در یک لایه‌ی نازک پلیمری دارای ساختار هدفمند (FGMs)

نویسندگانH Ashrafi - M Shariyat
همایش11th National Seminar on Surface Engineering
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۰
محل برگزاری همایشIsfahan
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

لایه¬ها و فیلم¬های نازک با ساختار هدفمند و هوشمند از اهمیت روزافزونی در کاربردهای مهندسی مدرن برخوردار شده اند. در این مقاله به تحلیل تماس لغزشی بین یک لایه¬ی نازک هدفمند تحت فروروی یک فرورونده صلب استوانه ای در شرایط صفحه ای پرداخته شده است. خواص ناهمگنی لایه¬ی نازک هدفمند به صورت یک تابع متشکله مادی نمایی و با فرض ثابت بودن پارامتر پواسون به سیستم معادلات حاکمه اعمال گردیده است. این فرمول¬بندی با فرض ثابت بودن ضریب اصطکاک بین فرورونده و لایه نازک و پیوستگی کامل رویه¬ی تحتانی لایه¬ی پلیمری با زیرلایه¬ی آن انجام شده است. فرمول¬بندی مسئله تماسی ارایه شده با بهره گیری از رهیافت تبدیل انتگرال فوریه به یک معادله¬ی انتگرالی منفرد کوشی نوع دوم به منظور حل محاسباتی توزیع فشار تماسی مجهول در میانجی سیستم تماسی تبدیل گردیده است. اثرات نامتجانسی مادی لایه¬ی هدفمند بر نحوه¬ی توزیع فشار تماسی در انتهای این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

لینک ثابت مقاله