بررسی رفتار ترمومکانیکی رویه‌های پلیمری حافظه‌دار

نویسندگانH Ashrafi - M Kholdi
همایش16th National Seminar on Surface Engineering
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۶
محل برگزاری همایشTehran
ارائه به نام دانشگاهبلی
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

مواد حافظه دار دسته‌ای از مواد هستند که در سالیان اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته اند. علت مورد توجه قرار گرفتن این مواد توانایی آن‌ها در ذخیره کردن موقتی تغییر‌شکل‌های اعمال شده بر روی آن‌ها می باشد. خاصیت مذکور در پلیمرها، فلزات و سرامیک ها یافت می‌شود. موضوع مورد بحث این پروژه، متمرکز بر رویه‌های پلیمری حافظه‌دار SMP (Shape Memory Polymers)، تاثیرات دما و تنش و زمان بر آن ها می‌باشد. در این تحقیق، رویه‌های پلیمری حافظه دار ابتدا تحت تنش تک محوره قرار گرفته و رفتار آن‌‌ها در طول زمان اعمال تنش و بازگرمایش ثبت شده و با مدل های ساختاری، مورد مقایسه قرار گرفته اند.

لینک ثابت مقاله