تحلیل ترموالاستیک استوانه جدارضخیم با دوانتهای بسته ساخته شده از مواد مدرج تابعی با روش روش حل عددی مربع سازی دیفرانسیلی (DQM)

نویسندگانA. Loghman, H. Ashrafi, S. Saeedi, M. Kholdi
همایش25th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۷
محل برگزاری همایشTehran
ارائه به نام دانشگاهبله
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

در این تحقیق، تنش¬های ترمو¬الاستیک، طبق معیار تسلیم فون¬مایزز برای استوانه مدرج تابعی ساخته شده از جنس آلومینیوم سیلیکون کارباید طبق قانون مخلوط اصلاح شده بررسی می‌گردد. پارامترهای مورد بررسی در این تحقیق، توان تقویت ذرات سرامیک، درصد توزیع حجمی ذرات سرامیک در خارج استوانه، فشار داخل و گردیان دما می‌باشند. همچنین فرضیات حل مساله شامل حالت کرنش¬صفحه‌ای، ثابت بودن ضریب پواسون، فشار یکنواخت در داخل استوانه و حالت پایا برای توزیع دما می‌باشد. به دلیل متغیر بودن ضرایب معادله دیفرانسیل حاکم بر مسئله، حل آن توسط روش عددی مربع سازی دیفرانسیلی صورت گرفته و پس از اعمال شرایط مرزی، توزیع تنش شعاعی، مماسی و محوری مشخص می‌گردد. پس از جایگذاری مقادیر حاصله در معیار تسلیم فن مایزز، مشخص می‌گردد که تسلیم ابتدا از داخل آغاز شده و با بحرانی‌تر شدن شرایط، بایستی ادامه تسلیم از خارج استوانه صورت¬گیرد.

لینک ثابت مقاله