وابستگی ضریب پواسون فوم الاستومر ویسکوالاستیک به فرکانس

نویسندگانH Ashrafi - S Madadi
همایش3rd Iranian conference on Rheology
تاریخ برگزاری همایشJuly۲۰۱۸
محل برگزاری همایشAmirkabir University of Technology
ارائه به نام دانشگاهبلی
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

تمامی فوم های پلیمری ویسکوالاستیک هستند؛ این فوم ها به علت داشتن همین خاصیت ویسکوالاستیک درگوش گیرها استفاده می شوند. . ضریب پواسون از رفتار ویسکوالاستیک فوم گوش گیر در پیچش و خمش استنباط شده است. ضریب پواسون با جریان هوای ناشی از تنش توام با فرکانس افزایش می یابد. هوای درون منافذ به مدول بالک کلی در فرکانس بالا کمک می کند، ولی در فرکانس پائین چنین عملکردی نداشته و به راحتی جریان پیدا نمی کند. چنین رفتاری عکس رفتار پلیمرهای جامد است به صورتی که در فرکانس بالا مدول برشی بسیار بیشتر از مدول بالک تغییر می‌کند.

لینک ثابت مقاله