ارائه یک مدل تماسی جدید برای فروروی در لایه های ویسکوالاستیک ماکسولی

نویسندگانH Ashrafi - S Madadi
همایش3rd Iranian conference on Rheology
تاریخ برگزاری همایشJuly۲۰۱۸
محل برگزاری همایشAmirkabir University of Technology
ارائه به نام دانشگاهبلی
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

در این مقاله مدل تماس یک کره با محیط ویسکوالاستیک لایه‌بندی شده بررسی شده است. بدین منظور در ماده ویسکوالاستیک فرض شده، که یک محیط خطی تک لایه که به طور کامل به یک بستر سخت متصل است و در تماس با یک گیره سخت و بدون اصطکاک تحت بار گام می‌باشد. برای تحلیل مسئله مورد نظر دو حالت در نظر گرفته شده است 1- یک ماده لایه‌ای فشرده شده با نسبت پواسون 0.3 و 2- یک لایه غیرمتراکم با نسبت پواسون 0.5 در نظر گرفته شده است. همچنین محیط فرض شده براساس دو مدل ویسکوالاستیک ماکسول و سه عنصر جامد خطی در مقاله حاضر مدلسازی شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده توزیع فشار در شرایط مختلف می‌باشد. در نتایج بررسی شده مشاهده می‌شود که با گذشت زمان حداکثر فشار به علت ریلکسیشن ویسکوالاستیک مواد لایه‌ای ایجاد می‌شود. همچنین افزایش شعاع پدیده تماس ، بیش از حد انتظار می‌باشد.

لینک ثابت مقاله