حل معکوس المان مرزی مسئله انتقال حرارت جهت تعیین ضرایب هدایت حرارتی یک صفحه مدرج تابعی

نویسندگانA. Shaker - M. Khodadad - H. Ashrafi
همایش26th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers
تاریخ برگزاری همایش۲۰۱۸/۰۴/۲۴
محل برگزاری همایشSemnan
ارائه به نام دانشگاهبلی
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

 

در این مقاله شناسایی ضرایب هدایت حرارتی یک صفحه از جنس ماده مدرج تابعی (FG) با این فرض که خواص در یک راستا به صورت تابع درجه دوم تغییر می کند، انجام شده است. به این منظور به حل مسیله انتقال حرارت به صورت معکوس پرداخته شده است که در آن ضرایب حرارتی ماده مجهولند ولی مقادیر اندازه گیری شده دما در برخی نقاط انتخابی از مرز می تواند به عنوان داده های اضافی مورد استفاده قرار گیرند. جهت حل مسیله مستقیم انتقال حرارت در این نوع مواد، از روش المان مرزی (BEM) استفاده گرفته شده است. برای اجرای پروسه معکوس تخمین ضرایب، با الگوریتم رقابت استعماری (ICA)، که یک روش بهینه سازی همگانی جدید از نوع تکاملی و فرا ابتکاری است با روش المان مرزی تلفیق شده است. در پایان، قابلیت و کارآیی رویکرد استفاده شده و صحت کد مبتنی بر آن با حل چند مثال نشان داده شده است.

لینک ثابت مقاله