کتب و اختراعات

کتب

  • روشهای محاسباتی گالرکین،  ۱۳۹۷.
  • طراحی و تحلیل المان محدود به کمک نرم افزار انسیس،  ۱۳۹۷.
  • مکانیک تماس و ضربه، در دست چاپ.
  • روش های المان مرزی، در دست چاپ. 

اختراعات

  • دستگاه اندازه گیری پذیرش خزشی در مواد بیولوژیکی ویسکوالاستیک دارای شماره 58038 در سازمان ثبت اختراعات ایران؛
  • دستگاه اندازه گیری مدول وارهیدگی در مواد بیولوژیکی ویسکوالاستیک دارای شماره 58039 در سازمان ثبت اختراعات ایران؛
  • سامانه‌ی ارزیابی پارامترهای وابسته به زمان پواسون در مواد ویسکوالاستیک دارای شماره 58536 سازمان ثبت اختراعات ایران؛
  • سامانه‌ی سخت افزاری – نرم افزاری ارزیابی چگونگی توزیع فشار تماسی در مواد ویسکوالاستیک دارای شماره 58534 در سازمان ثبت اختراعات ایران؛