زمینه های پژوهشی و طرح های تحقیقاتی

زمینه های پژوهشی

  • روش های محاسباتی شامل المان محدود و المان مرزی و کاربرد آن‌ها در حل مسائل غیرخطی
  • مهندسی بافت و بیومکانیک
  • الاستیسیته و ویسکوالاستیسیته خطی و غیرخطی
  • مدل‌سازی رفتاری مواد پیشرفته هوشمند و نانوساختارها
  • مدل‌سازی و تحلیل پدیده های تماس، ضربه و نفوذ
  • تحلیل دینامیکی و انتشار امواج در جامدات و معادلات مشخصه نرخی 

طرح های تحقیقاتی

  • استفاده از المان‌های مدرج تابعی در تحلیل دینامیکی سازه‌های پیشرفته 
  • تحلیل المان محدود تماس در محیط‌های با ساختار تابعی مدرج ویسکوالاستیک 
  • تحلیل المان محدود میزان misfit مصنوعی بر روی توزیع تنش استخوان اطراف بریج پیچ‌شونده متکی بر ایمپلنت 
  • طراحی آزمایشگاه جامع ضربه و مشاوره در خصوص تجهیزات تست و ارزیابی