پایان نامه ها

  •  امید بشری، تحلیل المان محدود واهلش در سازه‌های ساندویچی با هسته مدرج تابعی ویسکوالاستیک.

  • فرشید نجفی، تحلیل ضربه سرعت پایین در تیرهای ساندویچی با هسته‌های پلیمری ویسکوالاستیک و رویه‌های کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله‌های کربنی مدرج تابعی.

  •  صادق مددی، تحلیل سینماتیکی چرخش بازوی انسان بر مفصل شانه، ستون فقرات کمری و مفصل ران  به وسیله پارامترهای راه رفتن.