پایان نامه ها

  • امید بشری: تحلیل المان محدود واهلش در سازه‌های ساندویچی با هسته مدرج تابعی ویسکوالاستیک
  • فرشید نجفی: تحلیل ضربه سرعت پایین در تیرهای ساندویچی با هسته‌های پلیمری ویسکوالاستیک و رویه‌های کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله‌های کربنی مدرج تابعی
  • صادق مددی: تحلیل سینماتیکی چرخش بازوی انسان بر مفصل شانه، ستون فقرات کمری و مفصل ران به وسیله پارامترهای راه رفتن
  • مازیار زاهد: مدل‌سازی و تحلیل رفتار وابسته به زمان خزشی و واهلشی مواد پلیمری با استفاده از مدل‌های ریاضی ویسکوالاستیک سه پارامتری استاندارد مشتقات کسری و داده‌های آزمایشگاهی نانو فروروی
  • سجاد سلطانی پور: تحلیل پاسخ ضربه سرعت پایین بر یک ورق ساندویچی با لایه های تقویت شده با نانولوله های کربنی مدرج تابعی و هسته پلیمری قرار گرفته بر بستر الاستیک بر پایه قانون تماس هرتز اصلاح یافته
  • امین حق شناس: تحلیل المان محدود میکرو ورق‎‌های پلیمری بر پایه تئوری الاستیسیته گرادیان کرنش
  • امیدرضا مسعودیان: تحلیل خمش و ارتعاشات آزاد میکرو ورق ساندویچی با هسته متخلخل مدرج تابعی و لایه‌های پیزوالکتریک-پیزومغناطیس و رویه های محافظ کامپوزیتی ویسکوالاستیک سه فازی تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی