حکمت روشنایی : گذری بر جهان شناسی حکیم سنایی غزنوی، هشتمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی

نویسندگانحسین حیدری
همایشهشتمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی
تاریخ برگزاری همایشبهمن ۱۳۹۴
شماره صفحات۷۶۳-۷۴۹
نوع همایشسخنرانی
سطح همایشداخلی