جایگاه کلامی و فرقه ای حکیم سنایی غزنوی: بررسی تحلیلی و تطبیقی

نویسندگانحسین حیدری
همایشمجموعه مقالات دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی
تاریخ برگزاری همایششهریور ۱۳۹۴
نوع همایشسخنرانی
سطح همایشداخلی