انسان فطری و جایگاه تجربه اوج در نگاه مزلو(گزارش و تحلیل هرم نیازهای انسان و خصوصیات افراد خودشکوفا در روان شناسی انسانگرای آبراهام مزلو)

نویسندگانحسین حیدری و خدیجه کاردوست
همایشنخستین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
تاریخ برگزاری همایش۲۷ مهرماه ۱۳۹۳
نوع همایشسخنرانی
سطح همایشداخلی