کتب

تعداد بازدید:۳۲۵

 1- « آموزه های صوفیان از دیروز تا امروز»، اثر دکتر سید حسین نصر، ترجمه کتاب با همکاری دکتر محمد هادی امینی، انتشارات قصیده سرا با همکاری مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها، چاپ اول مرداد 82 13و چاپ دوم مهر1382، چاپ سوم1383، چاپ چهارم 1384، چاپ پنجم 1389

2- «جستارهایی در آثار تاریخی، هنر و فرزانگان کاشان ( مجموعه مقالات از حسن نراقی و دیگران) »، به کوشش دکتر حسین حیدری، انتشارات دعوت، 1389

3- «کتاب شناسی گزینشی و توصیفی مطالعات ادیان»، دکتر حسین حیدری،تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت )، 1388

4- چاپ ترجمه دو مقاله: « واقعیت تاریخی و پیامهای آسمانی زرتشت» (میرچا الیاده) و «هخامنشیان و دین زرتشت» ( نوشته لویس گری) در کتاب« زندگی و اندیشه زرتشت»، به کوشش علی دهباشی، نشر افکار و شهاب، 1387

5- کیهان شناخت ایرانیان باستان بر بنیاد اوستا و متون پهلوی (بازسازی نظرگاه ایرانیان باستان از آسمان، اجرام فلکی،زمین، کوه و آب­ها)، حسین حیدری، فائزه ایزدی، در "جشن نامه استاد دکتر فتح الله مجتبایی"، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1394

 6-مقاله " بررسی دگرگونی مفهومی ایمان در کتاب مقدس"، دکتر محمد هادی امینی، حسین حیدری در "جشن نامه استاد دکتر فتح الله مجتبایی"، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1394

 7- مقاله " مروارید گمشده : جایگاه حکمت،عرفان، علم و فلسفه در هندسه معارف ادیان ابراهیمی"، حسین حیدری وحسـن پــاشــایی در " ارج نامه استاد حسن عاطفی"، به کوشش زهرا سادات خورشیدی فر و محمد جمالی، انتشارات سوره تماشا، 1394

آخرین ویرایش۱۹ فروردین ۱۳۹۸