Hamid Rahimi

PresenceTime

سال تحصیلی 1402-1403 Second Semester

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰
پژوهش و مطالعه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
آمار استنباطی و کاربرد نرم‌افزار ۹-۸
رفتار سازمانی در سازمان‌های آموزشی ۹-۸
-
۱۰-۱۲
راهنمایی و مشاوره دانشجو
شورای دانشکده/پژوهشکده
ارزش‌یابی آموزشی ۱۱-۱۰
تدوین و نگارش متون و گزارش‌های علمی ۱۱-۱۰
رفتار سازمانی در سازمان‌های آموزشی ۱۱-۱۰
-
۱۲-۱۴
راهنمایی و مشاوره دانشجو
پژوهش و مطالعه
شورای گروه
راهنمایی و مشاوره دانشجو
مراجعه دانشجویی
-
۱۴-۱۶
پروژه (علوم تربیتی) ۱۶-۱۵
راهنمایی و مشاوره دانشجو
مبانی و اصول مدیریت آموزشی ۱۵-۱۴
شورای دانشگاه
پژوهش و مطالعه
مدیریت تغییر در سازمان‌های آموزشی ۱۵-۱۴
-
۱۶-۱۸
اصول حسابداری ۱۷-۱۶
راهنمایی و مشاوره دانشجو
مالیه آموزش و بودجه‌ریزی ۱۷-۱۶
مراجعه دانشجویی
مراجعه دانشجویی
-
۱۸-۲۰ - - - - - -