حمید رحیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳مدیریت و برنامه ریزی آموزشیاصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۵مدیریت آموزشیاصفهان
دکتری۱۳۹۰مدیریت آموزشیاصفهان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رسمی قطعیتمام وقت

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲ - نیمسال ۱

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰---
آمار استنباطی و کاربرد نرم‌افزار ۹-۸
--
۱۰-۱۲--
مقدمات روش‌های تحقیق کمی و کیفی ۱۱-۱۰
رفتار سازمانی در سازمان‌های آموزشی ۱۱-۱۰
--
۱۲-۱۴-
مقدمات روش‌های تحقیق کمی و کیفی ۱۳-۱۲
روش‌های پژوهش کمی ۱۳-۱۲
---
۱۴-۱۶
آمار استنباطی ۱۵-۱۴
آمار استنباطی و کاربرد نرم‌افزار ۱۵-۱۴
----
۱۶-۱۸-
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در برنامه درسی ۱۷-۱۶
کاربرد ICT در آموزش و یادگیری ۱۷-۱۶
آمار استنباطی و کاربرد نرم‌افزار ۱۷-۱۶
--
۱۸-۲۰------