حمید رحیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳مدیریت و برنامه ریزی آموزشیاصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۵مدیریت آموزشیاصفهان
دکتری۱۳۹۰مدیریت آموزشیاصفهان