مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱پیش بینی درگیری شغلی معلمان بر اساس جو اخلاقی مدرسه و کیفیت زندگی کاریشیرین عبدالوهابی,حمید رحیمی سمیرمیراهبردهای آموزش در علوم پزشکی1403/03/10
۲پیش بینی درگیری شغلی معلمان بر اساس جو اخلاقی مدرسه و کیفیت زندگی کاریشیرین عبدالوهابی,حمید رحیمی سمیرمیراهبردهای آموزش در علوم پزشکی1403/03/10
۳نقش واسطه ای تسهیم دانش در تاثیر جو نوآورانه بر رفتارهای نوآورانه (نمونه پژوهش: معلمان شهر کاشان)راضیه آقابابایی,حمید رحیمی سمیرمیمدیریت دانش سازمانی1402/06/31
۴نقش تعدیل کنندگی فرهنگ اخلاقی در رابطه بین سه گانه تاریک شخصیت با آنومی سازمانیحمید رحیمی سمیرمی,عاطفه جشنی ارانیروان‌شناسی فرهنگی1402/06/20
۵تاثیر مهارت‌های مدیریت کوانتومی ادراک شده بر کاهش اینرسی سازمانی: نقش میانجی سرمایه فکری و یادگیری سازمانیزهرا اسماعیل زاده قمصری,حمید رحیمی سمیرمیمدیریت دانش سازمانی1402/04/19
۶سنجش ادراک معلمان از سبک رهبری بصیر و تاثیر آن بر بهزیستی روانشناختی آنان: نقش میانجی استحکام ذهنی (مورد مطالعه: معلمان شهر کاشان)فاطمه احمدیان,حمید رحیمی سمیرمیمطالعات روان‌شناسی صنعتی و سازمانی1401/11/26
۷تحلیل استراتژی های خود رهبری و ارتباط آن با کارآفرینی اعضای هیات علمی دانشگاه کاشانحمید رحیمی-راضیه آقاباباییپژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالیشماره 70، 1393
۸تحلیل و ارزیابی موانع اثربخشی دروس معارف اسلامی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی کاشان)محمد امینی-حمید رحیمی-زهره صمدیانمجله توسعه آموزش در علوم پزشکیسال 1392، دوره 6، شماره 10
۹تحلیل رابطه بین کاربست سبک های مذاکره و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشانحمید رحیمی-راضیه آقابابایی-علی یزدخواستیمجله توسعه آموزش در علوم پزشکیسال 1391، شماره 9، دوره 5
۱۰تحلیل استراتژی های خود رهبری و ارتباط با خلاقیت اعضای هیات علمیسید علی سیادت-رضا هویدا-راضیه آقابابایی-حمید رحیمیمدیریت تحولسال 1390، شماره 5
۱۱بررسی رابطه بین ویژگی های کارآفرینانه و مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه کاشانحمید رحیمیراهبردهای آموزشیدوره 7، ش3، 1393
۱۲تحلیل کیفیت خدمات آموزش مجازی و حضوری در دانشگاه امیر کبیرحمید رحیمی-راضیه آقابابایی-آرش شاهینراهبردهای آموزشیدوره 7، ش 2، 1393
۱۳بررسی برنامه درسی پنهان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از دیدگاه دانشجویانحمید رحیمی-علی یزدخواستی-زهرا تقواییمجله توسعه آموزش در علوم پزشکیدوره 6، شماره 12، 1392
۱۴ارتباط توانمندسازی روانشناختی با تمایل اعضای هیئت علمی به برنامه های بالندگی با نقش میانجی انگیزش درونیحمید رحیمی-راضیه آقاباباییمطالعات منابع انسانی9، 2، 1398
۱۵تاثیر ترومای سازمانی بر رفتار اخلاقی و وجدان‌کاری کارکنان: نقش تعدیل‌کننده فرهنگ‌سازمانیحمید رحیمی-راضیه آقاباباییمطالعات منابع انسانی9-2-1398
۱۶گسست آموزشی: فاصله برنامه درسی قصد شده وکسب شده در نظام آموزش عالیحمید رحیمی-مبینا غربا-اکرم دهباشیمطالعات برنامه درسی در آموزش عالی9 (17)، 1397
۱۷تاثیر ماهیت شغلی بر سازگاری شغلی پرستاران بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی کاشانحمید رحیمیارگونومی8-2-1399
۱۸ارزیابی کاریزمای اساتید و نقش آن در برنامه درسی تجربه شده (مورد مطالعه: دانشجو-معلمان دانشگاه فرهنگیان)مریم سبکتکین-محمد امینی-حمید رحیمی-مسعود کیانیعلوم تربیتی از دیدگاه اسلام8-14-1399
۱۹تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر روی روابط زوجین: نقش حسادت و نظارت زناشوییمسعود کیانی-حمید رحیمی-آزاده مللیمجله اخلاق8 (30)، 1397
۲۰تاثیر جو اخلاقی بر اعتماد در کار تیمی با نقش میانجی رفتار اخلاقیحمید رحیمی-فرشاد بهارلوییمجله مطالعات رفتار سازمانی7 (2)، 1397
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۵ مورد.