تحلیل رابطه بین کاربست سبک های مذاکره و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران دانشگاه علوم پزشکی کاشان

نویسندگانحمید رحیمی-راضیه آقابابایی-علی یزدخواستی
نشریهمجله توسعه آموزش در علوم پزشکی
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارسال ۱۳۹۱، شماره ۹، دوره ۵
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران