تحلیل و ارزیابی موانع اثربخشی دروس معارف اسلامی (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی کاشان)

نویسندگانمحمد امینی-حمید رحیمی-زهره صمدیان
نشریهمجله توسعه آموزش در علوم پزشکی
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارسال ۱۳۹۲، دوره ۶، شماره ۱۰
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران