بررسی رابطه بین ویژگی های کارآفرینانه و مولفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه کاشان

نویسندگانحمید رحیمی
نشریهراهبردهای آموزشی
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشاردوره ۷، ش۳، ۱۳۹۳
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران